Potrebujete reklamovať tovar

Kategórie
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postup pri reklamácií

V prípade zistenia vady výrobku v záručnej lehote 24 mesiacov nás informujte na e-mail: maderna-shop@maderna.sk

Poprosíme vyplniť všetky údaje a poslať na e-mail maderna-shop@maderna.sk:

  • Meno a priezvisko
  • Emailovú adresu
  • Predmet správy: číslo objednávky a názov tovaruktorý chcete reklamovať. Presný názov výrobku nájdete na faktúre, ktorá bola priložená pri tovare.
  • Zadajte svoju správu: do tejto kolonky napíšte  popis vady a dôvod reklamácie.

Po obdržaní emailu Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky. Prejdeme si postup a spôsob vybavenia reklamácie. Môžu byť od Vás vyžiadané ešte napr. fotografie poškodenia, prípadne bližší opis závady,  tak ako si to vyžiada dodávateľ produktu poverený akreditovaným servisom.

Ak dohodneme zaslanie tovaru na reklamáciu k nám, zbaľte spolu s produktom (očisteným, umytým) následujúce doklady potrebné k Vášmu podaniu reklamácie:

  1. kópiu Vášho dokladu o kúpe tovaru - faktúru,
  2. tovar zašlite na adresu našej prevádzky.

PRIAMO na našu prevádzku (neposielajte balík na poštu - ale priamo k nám na prevádzku).

Predajňa MADERNA
Bardejovská 1
040 11 Košice - mestská časť Západ

Tel.: 0907 828 456, email: maderna-shop@maderna.sk

O začatí reklamačného konania Vás budeme informovať mailom. Na vybavenie reklamácie je zo zákona stanovený termín - do 30.dní od začatia konania.

 

Ustanovenie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť MADERNA s r.o., so sídlom Bardejovská 1  , 040 11 Košice- mestská časť Západ, Slovenská republika,   IČO:  44732856,  DIČ:  2022806269, IČ DPH: SK2022806269 zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 23546/V (ďalej na účely tohto reklamačného poriadku len "MADERNA" alebo „predávajúci“)

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“) tento REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.maderna.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok").

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúcim je spoločnosť MADERNA s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I,  (ďalej len „Predávajúci“).
1.2. Kupujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie koncový zákazník, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovary alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len „Kupujúci“).
1.3. Produktom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumejú všetky tovary a/alebo služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Produkt“ alebo nižšie v texte aj „Tovar“ a „Služba“).
1.4. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúcich – podnikateľov, ktorí nakupujú Produkty podľa bodu 1.5. Všeobecných obchodných podmienok pre internetový obchod spoločnosti MADERNA, s.r.o. (ďalej len „VOP“) v súvislosti so svojou obchodnou a podnikateľskou činnosťou.
1.5. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád Produktov v zmysle uzavretej zmluvy na diaľku podľa VOP s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVAJÚCEHO

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady na Produktoch, ktoré mali pri ich prevzatí Kupujúcim a za vady na Produktoch, ktoré sa vyskytli počas trvania záručnej doby (spôsobené najmä  vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi Predávajúceho).
2.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré na Produktoch vznikli podľa bodov 7.2. a 7.3. VOP, prípadne porušením iných povinností, ktoré z VOP, zmluvy  a Reklamačného poriadku vyplývajú.
2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom Služby, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania Služby.

III. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

3.1.  Kupujúci je povinný pred začatím používania Tovaru:
a) oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného Tovaru,
b) oboznámiť sa so záručnými podmienkami Tovaru a pri používaní Tovaru ich dodržiavať.

IV. ZÁRUČNÁ DOBA

4.1. Záručna doba platí v dĺžke 24 mesiacov pre Tovary.
4.2. Pri Tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
4.3. Pri  použitých  veciach je  záručná  doba  12  mesiacov.
4.4. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré v záručnej dobe nebudú uplatnené, zanikajú.
4.5. Doba od uplatnenia reklamácie do prevzatia Produktu Kupujúcim sa do záručnej doby nepočíta, počas tejto doby záručná doba neplynie.
4.6. V prípade, že dôjde k výmene Produktu, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového Produktu. Rovnako aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

V. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na ich bezplatné a bezodkladné odstránenie. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak tým nevzniknú Kupujúcemu neprimerané ťažkosti.
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
5.3. Ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na jeho výmenu alebo má právo od  zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) na zakúpenom tovare.

5.4. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
5.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavuje, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech kupujúceho, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady.
5.6. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Pre začatie reklamačného konania je potrebné doručenie reklamovaného tovaru.
5.7. V prípade neodstrániteľnej vady Tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.
5.8. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Avšak po zvolení jedného z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
5.9. Vybavené reklamácie budú Kupujúcemu zasielané prepravnou, či špedičnou službou na adresu, ktorú uviedol pri podaní reklamácie.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01/11/2015.
8. 2. Orgán dozoru a dohľadu:
                                  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
                                  Vrátna č.3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia